Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

O ZESPOLE:

 

   Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 12 października 2011 r. Zarządzeniem Nr 64 Wójta Gminy Gietrzwałd został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie,

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Policji,

 • Oświaty,

 • Służby zdrowia,

 • Sądu.

ZADANIA ZESPOŁU:

 

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.

ADRESACI PRAC ZESPOŁU:

 

Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Gietrzwałd, w szczególności:

 • rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci, współmałżonka bądź rodzica/rodziców,

 • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,

 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,

 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

 

KONTAKT:

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Olsztyńska 2, 11 – 036 Gietrzwałd. Tel. (89) 524 – 19 - 11

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Anna Afanasjew

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego -Anna Otta

 

 

 

 

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie