Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

*      praca socjalna

*      bilet kredytowy

*      składki na ubezpieczenie zdrowotne

*      składki na ubezpieczenie społeczne

*      pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne  usamodzielnienie

*      sprawowanie pogrzebu

*      poradnictwo specjalistyczne

*      interwencja kryzysowa

*      schronienie

*      posiłek

*      niezbędne ubranie

*      usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia

       oraz w rodzinnych domach pomocy

*      specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

       oraz w ośrodkach wsparcia

*      mieszkania chronione

*      pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

*      pomoc w uzyskaniu  odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym

       w mieszkaniu chronionym, pomoc

       w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie

       rzeczowej dla osób usamodzielnianych  

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie