Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

 


 

 

Mobilna Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

 

Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu i będzie z niej można korzystać posiadając kartę elektroniczną. Aplikacja ma umożliwiać również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej będą musiały podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu

 

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie się jednak można nadal ubiegać o zwolnienie z tej opłat

 

 


 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY MOŻNA SKŁADAĆ OD 16 CZERWCA 2014 ROKU

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIETRZWAŁDZIE

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie KARTY DUŻEJ RODZINY

umieszczony jest na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Już od 16 czerwca 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawiła się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w celu ich skopiowania i uwierzytelnienia przez organ przyjmujący są to m.in.:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień);
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Na miejscu podpisuje się także OSWIADCZENIE o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.

Od 01.01.2015 obowiązuje nowy wniosek o wydanie Kart Dużej Rodziny

- wnioski można pobrać w w zakładce "Karta dużej rodziny" "wnioski do pobrania"

 

Aktualne informacje o programie dostępne na stronach internetowych:


http://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/


https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie