Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

 Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

- świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, także w szkole policealnej i dla dorosłych,

- program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów,

- świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada:

- drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub bankowości elektronicznej od 01 lipca

- drogą papierową osobiście w ośrodku lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Akty prawne dotyczące programu 500+:

1. Uchwała Nr 80 z 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M. P. poz. 540)

https://www.gov.pl/attachment/5bcd79cb-2d83-45cd-9253-f9335ec2657a

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.gov.pl/attachment/417a471b-f4ec-4f3b-b789-6456cca225a5

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

https://www.gov.pl/attachment/2c55c3f9-dae4-4e8d-af83-6a07924781be

 

Źródło i więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie